Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej od 01/2019

1.Niniejsze warunki są integralną częścią umowy o udział w imprezie turystycznej, organizowanej przez ASA Consulting w Tychach, zwaną dalej Organizatorem lub Biurem Podróży ASA.

2. Organizator oświadcza, że spełnia wymogi Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z późn. zmianami dotyczące organizatorów turystyki i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do uczestników w zakresie zgodnym z Ustawą. Organizator prowadzi działalność gospodarczą i wpisany jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

3. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika z Organizatorem umowy oraz wpłaceniu minimum opłaty rezerwacyjnej, stanowiącej 25% ceny podstawowej (nie licząc ubezpieczenia). Opłatę rezerwacyjną Uczestnik wpłaca w kasie Ogranizatora lub u Agenta (tj. pośrednika turystycznego działającego w imieniu Organizatora) w dniu podpisania umowy. Płatność może nastąpić również przelewem na konto Organizatora.

4. Pozostałą kwotę Uczestnik wpłaca najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy w następujący sposób:

-gotówką w kasie Organizatora lub przelewem na konto Organizatora,

-gotówką u Agenta.

5. Brak wpłaty w ww. terminie określonym w pkt.4 równoznaczny będzie z rezygnacją z imprezy turystycznej i z potrąceniem 25% ceny, zgodnie z pkt. 14 niniejszych warunków.

6. W przypadku podania ceny imprezy turystycznej w walucie wymienialnej, wpłata następuje w złotych polskich, według kursu sprzedaży waluty w ING-Bank Śląski w dniu wpłaty.

7. Uczestnik otrzymuje voucher pocztą e-mailową (jako dokument zabezpieczony) lub poczta tradycyjną na podany adres pocztowy w momencie potwierdzenia dokonania całości wpłaty za imprezę turystyczną. W przypadku wpłaty u Agenta voucher wystawia się w momencie wpływu całości kwoty na konto Organizatora.

8. Voucher jest jedynym dokumentem uprawniającym do skorzystania ze świadczeń Organizatora.

9. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu otrzymania voucheru Uczestnik zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą. Organizator daje możliwość wyboru Zakładu Ubezpieczeń, warunków oraz sumy ubezpieczenia. Wykupienie ubezpieczenia u Organizatora z jest obowiązkowe
i musi być wybrane z szerokiej i różnorodnej oferty przedstawionej przez Organizatora.
W przypadku zorganizowanych wyjazdów grupowych (wraz z przejazdem) ubezpieczenie wliczone jest w cenę imprezy.

10. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę oraz wszystkie pozostałe osoby wpisane przez osobę podpisująca umowę do formularza „Umowy udziału w imprezie turystycznej”. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, umowę podpisuje w jego imieniu opiekun ustawowy lub osoba dla której opiekun ustawowy wyraził zgodę i upowaznił do jej podpisania. Osoba podpisująca umowę musi być upoważniona do przekazania danych osobowych przez pozostałe osoby.Wpłata 25% ceny przy podpisaniu umowy równoznaczna jest z oświadczeniem przez podpisującego zgodności faktów podanych w niniejszym punkcie.

11. Uczestnik w ramach wyjazdów do państw Unii Europejskiej osobiście odpowiada za legalność przebywania na terenie Unii Europejskiej w oparciu o stosowne dokumenty, których biuro podróży nie weryfikuje. Powinien on zawrzeć umowę z Organizatorem, podpisać zgodę na Warunki Uczestnictwa i dokonać całości wpłaty. W przypadku wyjazdu poza teren Unii Europejskiej uczestnik zobowiązany jest udostępnić do wglądu dokumenty niezbędne do wyjazdu (np. wgląd do paszportu z ew. wymaganą wizą).

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy: ceny (m.in. w przypadku urzędowych zmian kursów walut, cen paliwa itd., proporcjonalnie do tych zmian), terminów lub programu w przypadkach losowych (np. strajki, zamieszki polityczne, katastrofy, klęski żywiołowe), zawiadamiając o tym pisemnie Uczestnika. Uczestnik powinien powiadomić pisemnie Organizatora o rezygnacji z imprezy turystycznej z powodu zmiany jej warunków w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia. Brak pisemnej odpowiedzi traktowany będzie jako wyrażenie zgody .

13. Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych ( np. decyzje władz państwa i innych instytucji, klęska żywiołowa, wojna itd.).

14. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator potrąca:

– 25% , gdy Uczestnik składa rezygnację do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

– 50% , gdy Uczestnik składa rezygnację między 29-11 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy ,

– 75% , gdy Uczestnik składa rezygnację między 10- 3 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,

– gdy Uczestnik składa rezygnację na 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – potrąca się całość kosztów poniesionych przez organizatora, jednakże nie więcej niż cena imprezy.

W przypadku sprzedaży imprez wg cen z oferty specjalnej, zależnych od ilości osób wykupujących imprezę, potrącenia dokonywane są od podstawy określonej w obowiązującej na dany rok taryfie, podanej na stronie www.wakacjeaustria.pl, a nie od ceny taryfy specjalnej, chyba, że w zamian zostaną wskazane inne osoby na wyjazd i liczba uczestników oferty specjalnej nie ulegnie zmianie. Przy zamianie uczestników potrąca się tylko faktyczne koszty, np.

15. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej złożenia u Organizatora lub u Agenta.

16. Uczestnik może dodatkowo wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn losowych.

17. Organizator zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku:

– odwołania imprezy przez Organizatora,

– zmiany Warunków Uczestnictwa, np. ceny.

18. Zwrotu dokonuje Organizator lub Agent, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki .

19. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z przyczyn leżących po jego stronie.

20. W wypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana także w wypadku, jeśli władze graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd do ich kraju z powodów sobie wiadomych .

21. Jeżeli z winy Organizatora nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub ich jakość będzie odbiegać od jakości wynikającej z treści zawartej umowy, Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do zwrotu części lub całości wniesionej wpłaty za usługę. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione niezwłocznie na piśmie, nie później niż 7 dnia od daty zakończenia imprezy i powinny być udokumentowane.

22. Maksymalna wysokość odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynosi równowartość ceny zakupionej imprezy turystycznej. Organizator nie odpowiada za szkody moralne.

23. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego, telefonicznego lub e-mailowego informowania Organizatora o wadach usługi, tak aby Organizator mógł je niezwłocznie usunąć. Należy wybrać jeden z telefonów alarmowych: +48 602 65 38 33, +48 32 227 69 18. Można też napisać wiadomość jednocześnie na trzy podane adresy e-mailowe:biuro@wakacjeaustria.pl, asa@asa.tychy.pl (z dopiskiem „pilne Austria”) i andrzej.slodczyk@asa.tychy.pl

24. Niedociągnięć zawinionych przez Uczestnika nie uważa się za wadę usługi.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się np.:złe warunki atmosferyczne, decyzje władz miejscowych, inne niedogodności na które Organizator nie ma wpływu.

26. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia strat powstałych z tego tytułu niezwłocznie, w miejscu wyrządzenia szkody. W razie powtarzającego się niewłaściwego zachowania Uczestnika, Organizator ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, nie ponosząc kosztów dalszego pobytu Uczestnika za granicą, ani kosztów Jego powrotu do kraju.

27. Uczestnik na bieżąco powinien regulować wszelkie dodatkowe (nie wynikające z umowy) zobowiązania, w tym finansowe, w miejscu pobytu.

28. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów (w szczególności państwowych i porządkowych) obowiązujących w miejscach pobytu oraz zagranicznych przepisów celno – dewizowych.

29. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa w imprezie turystycznej mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy powołanej w pkt. 2 niniejszych warunków.

30. Wszelkie inne spory wynikające z niniejszej umowy będą w miarę możliwości rozstrzygane polubownie. W razie braku takiej możliwości przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach.

31.Umowę zawiera się w dwóch egzemplarzach,dopuszcza się jej podpisanie drogą elektroniczną i przesłanie na adres elektroniczny podpisanej umowy przez każdą ze stron.