No. 1688, Gaoke East Road, Pudong new district, Shanghai, China.
هونینگ ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

هونینگ ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

یک تفاوت آن با سنگزنی، سرعت پایین هونینگ و تفاوت دیگر آن، بیشتر بودن سطح تماس ... هونینگ سطح داخلی سیلندر عمدهترین شیوه عملیات هونینگ است که به منظور ... انجام ندادن این کار ایجاد نشود و بدین ترتیب نگهدارنده (فیکسچر) دقیق نیاز نباشد. ... برای قطعات و ابعاد کوچک و استفاده عادی میتوان ابزار هونینگ را به دستگاهی...

whatsapp
ﺟﺰوه ﮐﺎرﮔﺎه اﺗﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﺟﺰوه ﮐﺎرﮔﺎه اﺗﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﺳـﻨﮓ. زﻧﯽ و ﻫﻮﻧﯿﻨﮓ. ) اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻮﺷﻬﺎي ﺳﯿﻠﻨﺪر. : از روش ﻫﺎي. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻄﺤﯽ داﺧﻞ ﺟـﺪاره ﻫـﺎي ﺳـﯿﻠﻨﺪر، اﺳـﺘﻔﺎده از ... اﯾﻦ ﻟﺒﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ اﺣﺴـﺎس ﮐـﺮد اﻣـﺎ دﻗﯿـﻖ .... ﺣﺠﻢ اﺗﺎق اﺣﺘﺮاق را ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ... ﺟﻬﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﺮ ... ﻗﻄﺮ. ﺣﺪود. /. 15. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ. اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ. از. ﮔﺮم. ﺷﺪن. ﭘﯿﺴﺘﻮن. و. اﻧﺒﺴﺎط. اﺑﻌﺎد. آن. ،. ﻗﺴﻤﺖ. ﮔـﮋن. ﭘﯿﻦ.

whatsapp
تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی اداره کل نظارت بر نشر و توزیع.

تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی اداره کل نظارت بر نشر و توزیع.

تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی 211420 نام کتاب: ..... معموالً ماشین کاری برای تولید قطعاتی با تولرانس ابعادی دقیق و با پرداخت ..... و قطر آنها بستگی دارد که از این نظر تیغه فرزهای غلتکی در سه گروه معرفی شده اند ..... چرخ دنده های داخلی را به عهده دارد. ... 7/33 میلی متر جابه جا شده باشد وضعیت عقربه های بزرگ و کوچک چگونه است.

whatsapp
تنگی مجرای ادراری دکتر محمد جباری

تنگی مجرای ادراری دکتر محمد جباری

23 مه 2014 ... آسیب های کوچک بافت پوششی مجرای ادراری (پیشابراه) باعث خروج ادرار به بافت ... علائم تنگی مجرای ادراری (پیشابراه) شامل زور زدن حین ادرار کردن، عدم تخلیه ... عکس رنگی تنگی بصورت باریک شدن قطر داخلی مجرای ادراری (پیشابراه) در محل .... بایستی معاینه شده و عکس رنگی از مجرا گرفته تا بتوانم نظر دقیق بدهم.

whatsapp
تحليل اثر متغيرهای خشن کاری وايرکات بر پهنای شيار و گپ ماشين.

تحليل اثر متغيرهای خشن کاری وايرکات بر پهنای شيار و گپ ماشين.

تقعر دیواره ی قوس داخلی و تحدب دیواره ی قوس بیرونی مسیر در روی قوس گوشه، ... تحليل اثر متغيرهای خشن کاری وايرکات بر پهنای شيار و گپ ماشين کاری مسير مستقيم و قوس ... در برش های دقیق ... 7و گوشه های کوچکشعاع 6، گوشه های بزرگشعاع5گوشه هاي تیز ... براي جلوگیري از ايجاد تنش پسماند، عملیات سنگ زني با بار کم و.

whatsapp
: سیستم سوپاپ دانشنامه رشد

: سیستم سوپاپ دانشنامه رشد

اما تماس و جفت شدن آن دقیق آن با دیوارههای گاید برای کنترل روغنکاری و ... به علت اختلاف اندازه میان قطر ساق سوپاپ و قطر داخلی هادی سوپاپها بوجود میآید. قطر این قطعات و در نتیجه میزان لقی قابل قبول ساقه سوپاپها در دفترچه راهنمای سازنده مشخص ... میتوان با عملیات سنگ زنی تغییر کرد، سطح تماس بین لبه سوپاپ و نشیمنگاه آن باید...

whatsapp
: اﺟﺰاي ﻣﺘﺮ : اﺟﺰاي اﻳﻨﭻ

: اﺟﺰاي ﻣﺘﺮ : اﺟﺰاي اﻳﻨﭻ

ﻗﻄﺮ ﻣﻴﻠﻪ. اي. اﻳﻨﭻ اﺳﺖ ﻗﻄﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ. ي ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﻳﻨﭽﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ. 001/0. اﻳﻨﭻ اﻧﺪازه .... اﻧﺪ و روي ﻏﻼف داﺧﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻴﻠﻲ .... ﺑﺮداري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ. ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر. ﺳﻮ. راﺧﻜﺎري. . ﺗﺮاﺷﻜﺎري. . ﻓﺮزﻛﺎري. ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاﺷﻲ. –. ﻛﻠﻪ. زﻧﻲ .... ﻫﺎي اﺳﺎﺳـﻲ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﺗـﺮاش ﻣﻴـﺰ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ دﻗﻴـﻖ و ﻣﺤﻜـﻢ دارد ..... ﻫﺎ و ﺑﺮﻗﻮﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ را ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ از ﻗﻄﺮ. داﺧﻠﻲ ﮔﻠﻮﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﻏﻚ اﺳﺖ ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه...

whatsapp
دستگاه تراش ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

دستگاه تراش ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

دستگاه تراش (به انگلیسی: Lathe) ماشین ابزاری است،که برای تراشیدن و شکل دهی به .... با این دستگاه میتوان مخروطهای کوتاه داخلی و خارجی و مخروطهای کامل را نیز ... دستگاه حلقه مدرجی وجود دارد که برای تنظیم بار دقیق مورد استفاه قرار میگیرد. .... از نوع رومیزی آن برای تراش قطعات کوچک و کوتاه که دارای قطر کم هستند استفاده میشود.

whatsapp
گروهگروه تولیدتولید خدمات باهر کیمیا نمایندگی رسمی بیرینگ.

گروهگروه تولیدتولید خدمات باهر کیمیا نمایندگی رسمی بیرینگ.

تجربـه پـروژه هـای خارجـی همـکاری نزدیکـی بـا شـرکای متخصـص خـود آغـاز. نمایـد . ... RKB شـبکه شرکاء. آسیا اقیانوسیه. بنگادش. قطر. عربستان سعودی. بحرین. اندونزی ... هـای بـا کیفیـت بـاا اعـم از سـایز کوچـک تـا سـایزهای فـوق العـاده بـزرگ ارائـه شـود . .... ماشین ابزار سنگ زنی با دقت باا برای بهبود مشخصات شکل و ظاهر بیرینگ.

whatsapp
باشگاه مهندسی ساخت وتوليد

باشگاه مهندسی ساخت وتوليد

همچنین این روش سریع بوده و تعداد زیادی تجزیه دقیق در زمانی نسبتأ کوتاه انجام می دهد. ... در تجزیه XRF تیپیک نمونه های سنگی، آماده سازی سنگ به دو صورت متفاوت انجام می ... حرکت شفت پادساعتگرد است ولی در دنده عقب به واسطه یک چرخ دنده کوچک ... این پروسه ی روغن زنی کاستی ها را از بین می برد و سطح سیم را بسیار مسطح می کند.

whatsapp
کارگاه و عمومی کارگاه 1 تنظیم: راضیه عظیم پناه

کارگاه و عمومی کارگاه 1 تنظیم: راضیه عظیم پناه

ز كار در كارگاههاي ماشـین ابـزار نـصب. مي شود. .... دقت وسیله اندازه گیري: كوچك ترين اندازه اي را كه وسیله اندازه. گیري ... یس میتوان طول ، قطر خارجي، قطر داخلي و عمق را با دقـت .... ي براده برداري، صاف و دقیق .... در صورت زياد سنگ زدن پشت لبه برنده، مته.

whatsapp
مهندسی مکانیک خودرو

مهندسی مکانیک خودرو

قدم مهم در توسعه موتورهای امروزی (که اغلب موتورهای احتراق داخلی هستند) زمانی برداشته ..... به شکل بیضی عمود بر محور انگشتی پیستون و قطر کوچک آن در جهت انگشتی .... را میتوان با عملیات سنگ زنی تغییر کرد، سطح تماس بین لبه سوپاپ و نشیمنگاه ... به همين دليل است كه معاينه دقيق پيستونها مي تواند به مكانيك ها كمك كند كه منشاء...

whatsapp
 مقاله در مورد بلبرينگ و ساچمه هاي آن .

مقاله در مورد بلبرينگ و ساچمه هاي آن .

ازنظرتاريخي زمان اختراع برينگ ها بطور دقيق مشخص نيست اما با وجود كشفيات و شواهد .... نهايتاً ساچمه ها از مراحل متوالي ، سنگزني سخت ، پوليشكاري ، پرداخت نهائي عبور داده ... تايپ هاي كوچك در ماشين EP16 انجام گرفته و سوراخكاري باقيمانده تايپ ها در خود ماشين ..... در اين مرحله قطر بيروني و داخلي و Cup تحت سنگ زني قرار مي گيرد.

whatsapp
رولبرینگ سوزنی | نوآوران آرسس صنعت |

رولبرینگ سوزنی | نوآوران آرسس صنعت |

جدول اندازه های این حلقه، مناسب برای هر قطر داخلی رولبرینگ سوزنی FW در جدول زیر آورده شده ... محل قرارگرفتن برینگ بر روی شافت نیز باید با دقت ماشین کاری شود. ... را به اندازه مناسب سخت کاری و سنگ زنی کرد، باید از حلقه داخلی نیز استفاده شود. ... شیار غلتک در حلقه داخلی آنها پرداخت شده و بعد از نصب نیز باید پرداخت دقیق شوند.

whatsapp
1 ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ

1 ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ

4 ژانويه 2017 ... زﻧﻲ ﺳﻨﮓ. دﺳﺘﻲ. ﻣﺎﺷﻴﻦ. زﻧﻲ ﺳﻨﮓ. ﻛﻒ ﺳﺎب. ﻣﺎﺷﻴﻦ. زﻧﻲ ﺳﻨﮓ. ﮔﺮدﺳﺎب. ﻣﺎﺷﻴﻦ. زﻧﻲ ﺳﻨﮓ. ﺑﺪون ﻣﺮﻏﻚ. ﭼﺮخ ﺳﻤﺒﺎده ... ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر درﺳﺖ و دﻗﻴﻖ در ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎ. ﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي .... ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ از آﭼﺎر ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ. و ﺑﺎز ﻛﺮدن از آن ... ﻗﻄﺮ داﺧﻠ. ﻲ. و ﻋﻤﻖ را ﺑﺎ دﻗـﺖ . 0. ﻠﻤﺘﺮ ﻴ ﻣ 0 .01 ﻲ ﺣﺘ 0 .02و ،1، 0 .05. ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه. ﻴﻛـﻮﻟ . ﻛﺮد .... ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ داﺧﻠﻲ دو ﻓﻜﻪ. ﻓﻚ . 1. ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه . 2.

whatsapp
تراشکاری مکانیک ساخت و تولید

تراشکاری مکانیک ساخت و تولید

برای تولید قطعات تراشکاری به ماشین تراش وسایل بستن و ابزار های براده برداری و .... این دستگاه قطعات فلزی بطول حدود یک متر و قطر تا ۳ متر را بطور استوانه ای می گردانید. ... دستگاه های تراش رکابی که دارای چرخ لنگ بودند برای آیندهٔ مکایک دقیق، ..... ü 3ـ چون ابعاد براده برداری با سنگ زنی بسیار کوچک می باشد، بنابراین دقت های...

whatsapp
روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ، ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻮﭼـﻚ و ﻗﻄﻌـﺎت ﺣﻔـﺮهدار ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﺑﺴـﻴﺎر .... ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﺳــﻄﻮح داﺧﻠـﻲ ﻗﻄﻌـﻪ در داﺧـﻞ ... (ﺳﻨﮕﺰﻧﻲ) از ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. .... ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﻣﻮﻣﻲ و ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي دﻗﻴﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮاﻛﻪ داراي دﻗﺖ اﺑﻌﺎدي ﺑﺎﻻ و .... اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺎﻟﺐ، ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻟﻮازم ﺟﻨﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮان ﺑﻮده، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑــﻪ ﻣـﻴﺰان زﻳـﺎد اﻳـﻦ روش را.

whatsapp
توربين وتجهیزات شرکت آذرآب :: AZARAB Co.

توربين وتجهیزات شرکت آذرآب :: AZARAB Co.

نیروگاههای آبی کوچک به دو صورت می توانند موجود باشند ... با طول m 12 وعرض m 5 و قطر m 12 وارتفاع m 6 با استفاده از ماشین آلات درگیر ماشینکاری مجموعه ... شرکت صنایع آذرآب درخصوص اجرای دقیق پروژه های اعلام شده سعی وتوان خود را به کار .... ساخت این مجموعه بسیار بالاست به عنوان مثال سطح داخلی سیلندر می بایست سنگ زنی شود...

whatsapp
ParyabFan Eng. Co. [TBT]

ParyabFan Eng. Co. [TBT]

روش BTA : مناسب برای سوراخکاری عمیق با تغذیه خارجی روغن خنک کاری تا قطر ... rate بالایی را در حین کار با پلیسه های کوچک در مقایسه با ابزارهای Single Lip داشت. ... ابداع TBT در طراحی هندسی لبه های برشی سرعت بالا و نیز سطح دقیق سنگ خورده ... سالهای طولانی تجربه ما در این زمینه باعث گردیده بتوانیم ماشین سنگ زنی خودمان را با...

whatsapp
(GRINDING) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ

(GRINDING) ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺠﺎدﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺳﻨﮓ زﻧﻲ ﻣﺪرن درآﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺧﺘﺮاع در ... ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻗﻮﻳﺘﺮ و ﺑﺎ. دوام ﺑﻴﺸﺘﺮ .... اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﺎﻳﻨﺪه ﻧﻈﻴﺮ اﻟﻤﺎس ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺳﻨﮓ زﻧﻲ دﻗﻴﻖ و ﺳﺮﻳﻊ آﻟﻴﺎژﻫﺎي. آﻫﻦ ﺳﺨﺖ .... ﻛﻮﭼﻚ و دﺳﺘﮕﻴﺮ را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺰي ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻮﭼﻚ درﺳﺖ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ وﺿﻊ ﻛﺎرﻫﺎ ... ﻳﻜﻲ ﺳﻨﮓ زدن ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﻜﻲ ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ.

whatsapp
دستگاه برش لیزری فلز و غیر فلز نوین تاک

دستگاه برش لیزری فلز و غیر فلز نوین تاک

سلام و خسته نباشید دستگاه لیزر برای برش فلزات تا قطر یک میل با کوچکترین ... من نیاز به یک دستگاه حک و برش فلز خانگی با ابعاد کوچک و قیمت پایین دارم. ... سلام شما جهت حکاکی روی طلا و جواهرات و انواع سنگ ها هم می توانید از لیزر فلزات و یا دستگاه ... سلام کارمن دکوراسیون داخلی هست دستگاه برش لیزر برای فلز و غیر فلز...

whatsapp
آشنایی با برینگ ها تکامل بلبرینگ

آشنایی با برینگ ها تکامل بلبرینگ

در بیشتر موارد، یکی از ابعاد اصلی برینگ در طراحی ماشین(معمولاً قطر داخلی) .... سوزنی، غلتک ها به شکل استوانه بوده، ولی قطر آنها به نسبت طولشان کوچک است .... محل قرار کاسه نمد بر روی شافت باید سنگ زنی شده و فضای بین دو لبه با گریس پر شود. .... در برابر فشارهای کم و جابجایی دقیق که به علت خصوصیتاصطکاک ثابت قطعات...

whatsapp
تراش چرخدنده بلاگ روبوت ابزار

تراش چرخدنده بلاگ روبوت ابزار

13 آوريل 2017 ... مناسب برای چرخ دنده های فلزی کوچک و تولید انبوه ... چرخ دنده هایی که به وسیله ی ماشین خود کار تولید می شوند دقیق تر از آنهایی نیستند که با ماشین فرز ... دهد). c) ابزارهای برشی کله زنی ساقه دار با ساقه مخروطی برای چرخ دنده های داخلی با قطر مرجع کوچک. ... سنگ زنی مجدد یک ابزار ، مستلزم دو عمل تنظیم روی ماشین است.

whatsapp
مقاله اندازه گیری ابزار تجارت

مقاله اندازه گیری ابزار تجارت

قطر داخلی و خارجی يک لوله را نمیتوان با دقت و به آسانی با يک خط کش مدرج اندازه ..... (میکرومتر) به ابزار دقیقی گفته می شود که برای اندازه گیری های کوچک به کار می...

whatsapp
فروش اینترنتی ابزار برقی | ابزارآلات ماکیتا تهران فرم

فروش اینترنتی ابزار برقی | ابزارآلات ماکیتا تهران فرم

وب سایتی که در حال حاضر در اختیار شما است ، نمایانگر مجموعه کوچکی از .... نامنظم فن آوری برش به صورت عمودی و روی لبه ها که سبب چیدن سریع تر و دقیق تر کناره ها در ... سنگ فرز مستقیم GS6000 ماکیتا با توان 750 وات ، قطر خارجی 150 و قطر داخلی ... قابلیت تنظیم دو حالت سمباده زنی ، قابلیت تنظیم سرعت ، لرزش بسیار کم بدنه...

whatsapp
معرفی شرکت سری تراش Nomura کنترل افزار تبریز

معرفی شرکت سری تراش Nomura کنترل افزار تبریز

کنترل افزار تبریز به عنوان نماینده انحصاری شرکت ماشین سازی سری تراش ... قطعات خوردو, ایمپلنت, اباتمنت, پیچ استخوان یا پیچ ارتوپدی, قطعات دقیق و قطعات ساعت و . ... متعدد نظیر 3 ابزار تراش OD (قطر خارجی) و یک ابزار تراش ID (قطر داخلی) برای ... مته جانبی عملکردهایی نظیر سوراخکاری و قلاویز زنی جانبی را ممکن می سازد.

whatsapp
آشنایی با یاتاقان ، بلبرینگ و رولبرینگ کارگیک

آشنایی با یاتاقان ، بلبرینگ و رولبرینگ کارگیک

توجه او در طراحی یاتاقان بر کوچک بودن سطح مقطع تا حداقل مقدار ممکن بود که بتواند .... بیشتر موارد استفاده ساده، نقطهٔ تماسشان با لایههای درونی و بیرونی بسیار کوچک دقیق و ... نصب آسان و هزینه پایین جهت ماشین کاری شفت از مزایای عمده این نوع ساختار در ... قطر خارجی رولبرینگ های شعاعی (به استثنای رولبرینگ های مخروطی) مطابق...

whatsapp
صفحه نخست | شرکت پویاکاران راد

صفحه نخست | شرکت پویاکاران راد

شركت پوياكاران راد با نام اختصاري "پوياكار" در زمینه تکنولوژی ماشینکاری CNC فعالیت می نماید. در این ارتباط تولید ماشین ابزار CNC و خدمات ماشینکاری CNC از...

whatsapp
استفاده از دستگاه تست هاپکینسون در تعیین رفتار دینامیکی مواد.

استفاده از دستگاه تست هاپکینسون در تعیین رفتار دینامیکی مواد.

ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮع ﻓﺸﺎري آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺘﻮن، ﺳﻨﮓ، ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳـﺖ. ﻫـﺎ. و ﻣـﻮاد ... ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ... ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ در اﺟﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ روي ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺴﻮن ﻓﺸﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد ﺳـﺮاﻣﻴﻜﻲ. اراﺋﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ ... زن ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻪ. ي اول ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ. زﻧﺪ، ﻳـﻚ ﻣـﻮج ﺗـﻨﺶ در ﺳـﻄﺢ ﻣـﺸﺘﺮك ﻣﻴﻠـﻪ. ي. ﺿﺮﺑﻪ. زن و ﻣﻴﻠﻪ ..... ي ﺑﺎﻻي ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ ﻣﺨﺮوط ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺑﻌـﺎد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ.

whatsapp
کارگاه فلز دانشکده طراحی اسلامی

کارگاه فلز دانشکده طراحی اسلامی

با استفاده از تجهيزات اضافي همراه ماشين مي توان انواع قطعات را بطور ايده آل با ... سنگزني ، شامل : سنگزنی داخلي ، سنگزني خارجي و سنگزني پيشاني استفاده می ... 10, فرز کوچک, BOSCH, 1, 2دستگاه, این دستگاه با نصب انواع تیغه برش و سنگ ... این دستگاه قابلیت جوشکاری انواع الکترودها به قطر 60 تا ۵ میلیمتر را دارا می باشد.

whatsapp
همه چیز در مورد لاستیک ماشین پارس ناز

همه چیز در مورد لاستیک ماشین پارس ناز

عدد 205 پهنای لاستیک به میلیمتر ،45 عرض به میلیمترو16 قطر رینگ به اینچ را ... متاسفانه در کشور ما لاستیکهای خارجی بیشماری وجود دارد که بیش از پنج سال از ... همچنین از هرگونه تغییرات بر روی رینگ مثل جوشکاری ، سنگ زدن و ساج انداختن و.

whatsapp
ماشينهاي سنگ سمباده

ماشينهاي سنگ سمباده

اين ماشين انواع مختلفي دارد كه عبارتند از :ماشين سنگ سمباده دستي،روميزي ، مخصوص توتراشي و . ... آن فلز بكار رفته است بايد با يك نوار سفيد در امتداد قطر سنگ مشخص شده باشد. ... سنگهاي كوچك كه قطرشان از 50 ميلي متر كمتر است احتياج به پوشش ندارد . ... براي سنگ زدن قطعات كوچكتر از گيره هاي مخصوص استفاده نماييد .

whatsapp