No. 1688, Gaoke East Road, Pudong new district, Shanghai, China.
همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها » .

همه چیز درباره موج شکن ها و انواع آنها » .

16 جولای 2014 ... موج شکن ها از نظر موقعیت قرارگیری به دو دسته کلی متصل به ساحل و جدا از ساحل .... در شکل زیر نمونه هایی از انواع موج شکن های توده سنگی سنتی نشان داده شده است. ... از دهه ۸۰ قرن بیستم میلادی طراحی موج شکن ها بر اساس شکل گیری...

whatsapp
سیلابس دروس مقطع کارشناسی ارشد خاک و پی (ژئوتکنیک)

سیلابس دروس مقطع کارشناسی ارشد خاک و پی (ژئوتکنیک)

19 ژوئن 2016 ... چند درجه آزادی، ارتعاش آزاد سیستم دو درجه آزادی وابسته و غیر وابسته (Couple, Uncouple)باو .... ج) روش های نمونه گیری در سنگ و خاک و دردریا و خشکی ... حفرهای در بدنه پایداری یادنه موج شکن تغییر شکل های برشی و حجمی یادنه موج...

whatsapp
ﺳﻨﮕﻲ ﺷﻜﻦ ﺗﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻌﻜﺎس اﻣﻮاج از ﻣﻮج ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻨﺘﻲ.

ﺳﻨﮕﻲ ﺷﻜﻦ ﺗﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻌﻜﺎس اﻣﻮاج از ﻣﻮج ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻨﺘﻲ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻌﻜﺎس اﻣﻮاج از ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ ﺗﻮده. ﺳﻨﮕﻲ. ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﻜﻮﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﻜﻞ. ﭘﺬﻳﺮ. ﻋﺒﺎس ﻳﮕﺎﻧﻪ. ﺑﺨﺘﻴﺎري. *1. ، ﻣﻴﻼد ذﺑﻴﺤﻲ ..... ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﺗﻮده ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ. ﻣﺪل درﺧﺘﻲ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي. ﺑﻪ. ﻛﺎر. ﮔﻴﺮي داده. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد. ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ... ﺷﻜﻦ از دو اﻧ. ﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، داده .... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در ﻣﻄﺎ.

whatsapp
.:: موج شکن ::.

.:: موج شکن ::.

اخبار انزلی; اخبار استان; اخبار کشوری; اخبار ورزشی; روی کانال موج شکن ... با پنج مقام نخست، دو رتبه دوم و سه رده سومی منطقه آزاد انزلی مقام سوم مسابقات قرآن، اذان ... المللی انزلی از ابزار آلات زنده گیری صید پرندگان و کومه های غیرمجاز در هفته گذشته. .... برنامه و بودجه، از بیش از ۴۰ تن از معلمان و کارکنان نمونه فرهنگی گیلان تجلیل شد .

whatsapp
دریافت فایل

دریافت فایل

مطالعه نحوه و مکانیسم تجمع و آبشستگی رسوبات در دهانه موج شکن بندر جاسک به. کمک مدل عددی و تاثیر ... آغاز اجرای دو مدول دیگر آغاز می گردد. .... شکل ۲ ۳۲ موقعیت نمونه های رسوب برداشت شده از بستر محدوده مورد مطالعه ... فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.

whatsapp
معرفی موج شکن های بندر انزلی : آدرس، تصاویر و جزئیات | سفرهای.

معرفی موج شکن های بندر انزلی : آدرس، تصاویر و جزئیات | سفرهای.

جوانان ندانسته و پیر مردان ما ناخواسته ، هر یک دلخواه خود ، درباره موج شکن ها سخن ها بر زبان می ... مابین موج شکن ها اسکله سازی می کردند تا کشتی ها آنجا پهلو و به تخلیه و بار گیری می ... دو موج شکن الجیز (ALGIERS) و کاتانیا (CATANTA) از این نمونه اند.

whatsapp
ي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و دوام دا

ي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و دوام دا

ﺳﻨﮓ ﻫﺎي دﭘﻮ ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﻪ ي ﻣﻮج ﺷﻜﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دو ﻣﻌﺪن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﻣﻮج ﺷـﻜﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ... در ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از.

whatsapp
Coring Machine :( ) ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻐﺰه دﺳﺘﮕﺎه 1 و اﻳﻦ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ.

Coring Machine :( ) ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻐﺰه دﺳﺘﮕﺎه 1 و اﻳﻦ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ.

Coring Machine. ): آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داراي. دو. دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻐﺰه. ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻐﺰه از ﻗﻄﺮ. 10. ﻣﻴﻠﻲ ... ﺷﻮد و ﺑﻴﻦ دو ﻓﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮي ﻗﺮار داده ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺗﺮك ... ﻣﻲ. ﺷﻮد . آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ. دوام اﻏﻠﺐ، در ﺑﺮرﺳﻲ. ﭘﺎﻳﺪاري. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻣﺼﺮﻓﻲ. در. ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﻮج. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎ.

whatsapp
بسم اهلل الرحمن الرحیم Aquatic Commons

بسم اهلل الرحمن الرحیم Aquatic Commons

کانال دو بعدی موج و جریان دانشگاه سهند تبریز ..... نمونه های جریان سنج الکترومغناطیسی ... نمایش مجموعه ای از لوازم اندازه گیری پارامتر های موج در عمق های مختلف ..... موج شکن ، از جمله زمینه های مطالعاتی است که با استفاده از این حوضچه ها قابل انجام خواهد بود.

whatsapp
S پژوهشکده علوم شناختی

S پژوهشکده علوم شناختی

صفحه سهمی (برش عمودی مغز به دو نیمکره) ... نمونه. Sample. سوداري نمونه گيري. Sampling bias. توزيع نمونهگيري ..... خود شكست دهنده، خود شکن ..... نوسان دوره ای موج.

whatsapp
موج شکن های بندر انزلی | معرفی جاذبه های گردشگری.

موج شکن های بندر انزلی | معرفی جاذبه های گردشگری.

نظر به اينكه موج شكن ها تحت نظر اداره بندر و كشتيراني اداره مي شود قاعدتا مي بايستي .... در ساحل مابين موج شكن ها اسكله سازي مي كردند تا كشتي ها آنجا پهلو و به تخليه و بار گيري مي ... دو موج شكن الجيز (ALGIERS) و كاتانيا (CATANTA) از اين نمونه اند.

whatsapp
اندازه گیری نمایه لایه نازک با استفاده از تداخل سنجی انجمن.

اندازه گیری نمایه لایه نازک با استفاده از تداخل سنجی انجمن.

گیری. ضخامت الیه. های نازک استفاده از تداخل. سنجی نوری است که به دلیل غیر مخرب. بودن و عدم نیاز به ... خورشیدی، پوشش. های ضد خوردگی، حسگرها و نمونه ... S. به باریکه شکن. BS. می. رسد و به دو موج با دامنه. برابر تقسیم می. شود. موج. ۳. پس از عبور از...

whatsapp
7 ﺑﺨﺶ

7 ﺑﺨﺶ

ﻛﻨﻨﺪه، آب. ﮔﻴﺮ، ﺳﺪ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺗﺮاز، ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻨﮕﭽﻴﻦ،. ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ، آﺑﺸﻜﻦ و دﻳﻮاره ﺗﺎج. ﻣﻮج ﺷﻜﻦ. ﻫﺎ. و. ﻏﻴﺮه. ﻃا .... اي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ورودي ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﺟﻬﺖ اﻣﻮاج .... دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻔﺮق اﻃﺮاف ﻫﺮ دو اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻮج ..... اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل، اﺛﺮات ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮج ﺣﺪي روي ارﺗﻔﺎع ﻣﻮج ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، در...

whatsapp
آزمایشگاه مکانیک سنگ mineeng دانشکده مهندسی معدن دانشگاه.

آزمایشگاه مکانیک سنگ mineeng دانشکده مهندسی معدن دانشگاه.

مغزه گیری در قطرهای (54، 65، 101 و 150 میلی متر) میسر می باشد و نمونه های اخذ شده .... های سد قرار می گیرند و یا سنگ های مصرفی در ساخت موج شکن ها حائز اهمیت می باشد. ... آن توسط سنسورهای مناسبی که در دو طرف نمونه قرار می گیرد، اندازه گیری می شود.

whatsapp
ده ﺗﺮ از در درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻟﮕﻨﭽﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ي ﺑﺰرگ اﺳﺘ WHO.

ده ﺗﺮ از در درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻟﮕﻨﭽﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ي ﺑﺰرگ اﺳﺘ WHO.

ﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در. دو ﮔﺮوه. 2000. ﻣﻮج ﺷﻮﮐﯽ ﻃﯽ ﻫﺮ. دوره داده. ﺷﺪ . داده ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓ. ﺰار. SPSS. ﻧﺴﺨﻪ. 18 ... ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : ﻣﯿﺰان. دﻓﻊ. ﺳﻨﮓ در ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮوش ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻨﺖ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻨﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ. " ﺑﺎ ﻫﻢ ..... ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ.

whatsapp
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﺝﺷﻜﻦﻫﺎﻱ ﺷﻜ Sid

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﺝﺷﻜﻦﻫﺎﻱ ﺷﻜ Sid

ﻣﻮﺝ ﺷﻜﻦ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮ، ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻮﺝﺷﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﺮﺥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ... ﺭﻭﻧﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳــﺎﺯﻩﺍﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ..... ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺗﻴﺰﻱ ﻣﻮﺝ ﻭ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ. ﻣﻮﺝ ... ﺷﻜﻞ ۴ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺪﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺝﺷﻜﻦ ﺷﻜﻞﭘﺬﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ۱:۱/۲۵.

whatsapp
ﻧﮑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در اﺟراى ﻣوج ﺷﮑن ھﺎى از ﺧﺷﮑﯽ ﺗوده ﺳﻧﮕﯽ

ﻧﮑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در اﺟراى ﻣوج ﺷﮑن ھﺎى از ﺧﺷﮑﯽ ﺗوده ﺳﻧﮕﯽ

ﮔﯾرﻧد و ھر ﻻﯾﮫ. ﻧﺷﺳﺗﮭﺎي اوﻟﯾﮫ ... وﺟود دارد . وﻗﻔﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﯾن اﺟراي ﻻﯾﮫ ھﺎى ﻣوج ﺷﮐن. ﺑراي. وﻗﻔﮫ. ﺑﯾن. اﺟراي. ﻻﯾﮫ. ھﺎى. ﻣوج. ﺷﮐن. دو. ﺣد. در ..... ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﻐﺰه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺧﺎك و رﻳﺰداﻧﻪ اﺳﺖ.

whatsapp
EEG مهندسی پزشکی

EEG مهندسی پزشکی

25 آگوست 2013 ... ناپديد شدن اين موج در دو نيم كره اتفاق مي افتد اما در ناحيه رولانديك سمت مخالف حركت بارزتر است. .... دسته اي از چنين نمونه ها كه با سرعت نمونه برداري كافي به دست آمده باشد( حد اقل دو برابر سرعت جزئي از ... گذر را با فركانس قطع برابر بالاترين فركانس مورد توجه در سيگنال به كار مي گيرند. .... روش های سنگ شکن کلیه.

whatsapp
موج در آنها از استفاده منظور به ها سنگ ماسه مهندسی ... .

موج در آنها از استفاده منظور به ها سنگ ماسه مهندسی ... .

های. حفاظتی سواحل مانند موج. شکنهای توده سنگی. مورد. استفاده. قرار. می. گیرند . دوام سنگ. ها در برابر ... مهمترین خصوصیاتی است که در احداث م. وج. شکن. ها باید به آن توجه ویژه. ای داشت. دوام معیار ... در این تحقیق، با تهیه نمونه. های ماسه سنگی از ... جزیه و تحلیل آماری انجام و روابط تجربی دو متغیره بین خصوصیات فیزیکی،. مقاومتی و دوام...

whatsapp
شهرداری بندر انزلی.::.صفحه.::.نقاط گردشگری

شهرداری بندر انزلی.::.صفحه.::.نقاط گردشگری

در اواخر پاییز 1314 شمسی ساختمان دو پل انزلی و غازیان طبق مشخصات زیر و پس از 18 ... ابتدا از بستر رودخانه و محل بر پایی پایه های پل نمونه برداری و به آلمان فرستادند ... یک متر بالای آب روی میخ ها قالب گیری کردند و آهن بندی را بسته بتن ریزی نمودند . .... قبل از اینکه موج شکن های انزلی احداث گردند کانال ما بین انزلی و غازیان همانند...

whatsapp
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷ .

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷ .

ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه اي در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎ و ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻫﺎ .... ﺮد ﺷﺪﮔﯽ در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﺑﺎ ﻣﻘﺎ ﯾﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد . ... و ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺗﯿﺰﮔﻮﺷﻪ و ﮔﺮد ﮔﻮﺷﻪ.

whatsapp
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻋﺪدي ﭘﯿﺸﺮوي و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮج ﺑﺮ روي ﺳﺎزي ﻣﺪل.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻋﺪدي ﭘﯿﺸﺮوي و ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮج ﺑﺮ روي ﺳﺎزي ﻣﺪل.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ذرات ﻫﻤﻮار، ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮق، ﭘﯿﺸﺮوي ﻣﻮج، ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮج. 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﮔﯿﺮي ﻓﺎز و ﺣﻠﮕﺮ. ﻓﺎز. ، ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن. را در اﻃﺮاف ﻣﻮج. ﺷﮑﻦ ﻣﺴﺘﻐﺮق. ﺷﺒﯿﻪ. . ﺳﺎزي. ﮐﺮدﻧﺪ ...... در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ. روي ﻣﻮج. ﺷﮑﻦ...

whatsapp
بررسی آزمایشگاهی ارتفاع بهینه تیغه بر روی میزان عبور امواج از.

بررسی آزمایشگاهی ارتفاع بهینه تیغه بر روی میزان عبور امواج از.

در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﯿﻐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺒﻮر اﻣﻮاج از ﻣﻮج ﺷﮑﻦ .... ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﺪل ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع ... ازه ﮔﯿﺮی. ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت از ﭘـﻨﺞ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳﻨـﺴﻮر. ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﺞ ﻣﻮج اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . دو ﻋـﺪد از...

whatsapp